Nye produkter fra gruveavfall i nord

Nye produkter fra gruveavfall i nord er et 3-årig forskningsprosjekt som har til formål å utvikle bærekraftige løsninger for industriell anvendelse av avgangsmasser fra mineralvirksomhet.

Prosjektansvarlig er SibelcoNordic og prosjektet ledes av SINTEF i et samarbeid medElkem, Rana Gruber og Nussir som representanter fra mineralnæringen, samt Ølen Betong fra betong-og tilslagsindustrien. Prosjektet tar utgangspunkt i nordnorsk mineralvirksomhet, men vil kunne generere kunnskap som er relevant for mineralnæringen som helhet.

Operasjon av naberovn under prøveproduksjon av lettaggregater basert på avgangsmaterialer fra gruvedrift

Delmål og aktiviteter

Delmål
  • Etablere en oversikt med karakteristikk av avgangsmasser fra mineralnæringen i nord
  • Kunnskaps-og erfaringsutveksling på tvers av bedrifter og næringer
  • Lage prototypematerialer basert på enkeltavganger eller kombinasjoner av avganger
  • Overordnet kostnadsvurdering for industriell produksjon basert på avgangsmaterialer
Arbeidspakker
  • AP1 Råmaterialer for ny produksjon
  • AP2 Avfallsbaserte produktspektre
  • AP3 Prøveproduksjon og produktutvikling
  • AP4 Industrielle konsepter og forretningsmodeller

Industriell anvendelse av avgangsmasser

Deponering av avgangsmasser er mineralnæringens største enkeltutfordring i forhold til samfunnets aksept for næringen, samtidig som det kan være en viktig utviklingsmulighet.Å adressere denne problemstillingen er derfor et viktig ledd i å sikre bærekraftig utvikling av norsk mineralnæring, der nye krav til ressursutnyttelse og miljøpåvirkning, samt økt etterspørsel etter mineraler og metaller ivaretas.

Avgangsmasser fra norsk mineralnæring representerer i denne sammenheng ressurser som både bør og kan benyttes som råmateriale for ny produksjon.

En viktig forutsetning for nye anvendelser er at de er bærekraftige, herunder at de gir gevinst både for miljø, samfunn og økonomi. En vellykket innovasjon vil i den sammenheng kunne bidra til å avhjelpe en økende ressursknapphet på naturlige steinmaterialer, og samtidig utgjøre et nytt og spennende inntektsområde.

Om prosjektet

Prosjektstart: 2019
Varighet: 3 år
Ramme: 6 millioner NOK

Kontakt

Per Helge Høgaas, Prosjektleder
E-post: per.helge.hogaas@sintef.no
Tlf: 951 38 540